Επιτροπή Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα


Η Επιτροπή συστάθηκε δυνάμει του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2007 (114(I)/2007). Είναι ανεξάρτητη ειδική τριμελής Επιτροπή και απαρτίζεται από:

(α) Έναν εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής.
(β) Έναν εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
(γ) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.

Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσής της για ακόμα μια θητεία.

Για την περίοδο 26/06/2019 - 25/06/2022 η σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής:

α) Έλενα Ζαχαριάδου, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας - Πρόεδρος
β) Γιάγκος Παπακυριακού, Διευθυντής Ελέγχου - Μέλος
γ) Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών - Μέλος