Επιτροπή Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα


Η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα είναι η παρεμπόδιση της εκμετάλλευσης δημοσίου αξιώματος, θέσης ή ιδιότητας και η χρησιμοποίηση προνομιακής πληροφόρησης ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, από άτομα που κατέχουν δημόσια θέση ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή διαδραματίζουν ρόλο στη δημόσια πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς στη δημόσια ζωή και προάγεται η διαφάνεια του πολιτικού και δημόσιου βίου.

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται σε αυτή από πρώην κρατικούς αξιωματούχους ή υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (που υπηρετούν στην κλίμακα Α13 και άνω ή και σε αντίστοιχη με αυτήν κλίμακα), οι οποίοι έχουν με οποιονδήποτε τρόπο αφυπηρετήσει ή τερματίσει την υπηρεσία ή τη θητεία τους και προτίθενται να αναλάβουν εργασία σε συγκεκριμένο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα, εντός των πρώτων δύο ετών από την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας ή της θητείας τους.

Η αρμοδιότητα της Επιτροπής επεκτείνεται και στις περιπτώσεις όπου υπάλληλος του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μισθοδοτικής κλίμακας, υποβάλλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, εφόσον προτίθεται να αναλάβει εργασία στον ιδιωτικό τομέα, εντός των πρώτων δύο (2) ετών από την ημερομηνία της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησής του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον το εκάστοτε αρμόδιο όργανο εξέτασης της αίτησης οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης κρίνει ότι ενδεχομένως να επηρεάζεται το δημόσιο συμφέρον από τη χρησιμοποίηση προνομιακής πληροφόρησης, την οποία το πρόσωπο αυτό κατείχε λόγω της θέσης που είχε, προς όφελος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και ενάντια στο κράτος και το δημόσιο συμφέρον, οφείλει να ενημερώσει τόσο τον υπάλληλο να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή, όσο και την ίδια την Επιτροπή.

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής εξετάζεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση της αίτησης, την απόρριψή της ή την έγκρισή της με επιβολή περιορισμών ή όρων.

Υποχρέωση εχεμύθειας

Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή εξετάζονται με πλήρη εχεμύθεια.

Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής ή σε μέλος του προσωπικού της, που έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που υποβάλλονται σε αυτή, να παρέχει, να κοινοποιεί και να αποκαλύπτει σε τρίτους ή να χρησιμοποιεί προς ίδιον όφελος οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέρχονται σε γνώση του και οι οποίες αφορούν σε οποιαδήποτε αίτηση, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλους της Επιτροπής ή της εργοδότησής του στο προσωπικό της Επιτροπής είτε μετά τον τερματισμό της.